ތޮކި

ނ. (ގ) ކުދި ބޮއްކުރާ.

  19

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ތޮކި

ނ. (ގ) ކުދި ބޮއްކުރާ.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ