ފައްތިޔާ

ނ. 1 ބޮޑު ދޯންޏަށް އަރަން އޮންނަ ކުޑަދޯނި، ނުވަތަ ބޮއްކުރާ ނުވަތަ ކަނދުފަތި. 2 އޮޑިދޯނި ފަހަރު އެޅުމަށް ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ބޭރުމަތީގައި ދެކޮޅު ހަރުކޮށްފައި އޮންނަވާ. 3 އަންނައުނު މޫދުގައި އަޅާން ދަމާފައި އޮންނަވާ.

  33

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ފައްތިޔާ

ނ. 1 ބޮޑު ދޯންޏަށް އަރަން އޮންނަ ކުޑަދޯނި، ނުވަތަ ބޮއްކުރާ ނުވަތަ ކަނދުފަތި. 2 އޮޑިދޯނި ފަހަރު އެޅުމަށް ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ބޭރުމަތީގައި ދެކޮޅު ހަރުކޮށްފައި އޮންނަވާ. 3 އަންނައުނު މޫދުގައި އަޅާން ދަމާފައި އޮންނަވާ.

ފައްތިޔާދޯނި

ނ. ފައްތިޔަލުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ދޯނި.

ފައްތިޔާލުން

މ. 1 އޮޑިދޯނިފަހަރު އެޅުމަށް ފަޅުތެރޭގައި ނުވަތަ ބޭރުމަތީގައި އަޅައިފައި އޮންނަ ވަލުގެ ދެކޮޅު ހަރުކުރުން. 2 އަންނައުނު މޫދު އެޅުމަށް ފަޅުމަތީގައި ދަމައިފައި އޮންނަ ވަލުގެ ދެކޮޅު ހަރުކުރުން.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ