ފަރުމާނުމަންދޭލަ

ނ. ހަމަރިޔާ ނަގާއެއްޗެހީގެ މައިރިޔާ ނެގުމަށް، ހަންޖަލަށް ލުއިކޮށް ދިނުމަށް އަރަލުގެ މެދުގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ ދެރޯޒުގެވައު. މިހުންނާނީ ދެފުރޮޅުލީ ދެކައްޕި ގުޅައިފައެވެ. ބޮއްކުރާ ނަގަނީވެސް މަންދޭލައިންނެވެ.

  19

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ފަރުމާނުމަންދޭލަ

ނ. ހަމަރިޔާ ނަގާއެއްޗެހީގެ މައިރިޔާ ނެގުމަށް، ހަންޖަލަށް ލުއިކޮށް ދިނުމަށް އަރަލުގެ މެދުގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ ދެރޯޒުގެވައު. މިހުންނާނީ ދެފުރޮޅުލީ ދެކައްޕި ގުޅައިފައެވެ. ބޮއްކުރާ ނަގަނީވެސް މަންދޭލައިންނެވެ.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ