ކަނބާދި

ނ. 1 އިހުގައި ދަތުރަށް އަރާ ވަޑައިގަންނަވާ ދޮރޯށްޓާދިމާ ގޮނޑުދޮށުގައި އަރާ ފައިބާން، ބިންގަޑު ކަތިކޮށް ހަދައިފައި އޮތްތަނެއް. 2 ގޮނޑުދޮށުގައި ބޮއްކުރާ ލަފައި މީހުން ފައިބާއުޅޭން ހަދައިފައި އޮންނަ ކެންޑުން.

  19

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ބަނބުޅަންބޮނޑި

ނ. އިހުގައި ރަސްކަމަށް ކޮލިލާ ދުވަހު ފުރޮޅާ އެއްޗެއް. ޚަޒީނާއޭ ކިޔާ ބަޑިޖަހާނީ މި ފުރޮޅައިލީމަ އެވެ. މި އޮންނަނީ މުރުސަލް ފާޑަށެވެ. މި ފުރޮޅުއްވާނީ ކަނބާދި ކިލެގެފާނެވެ.

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ކަނބާދި

ނ. 1 އިހުގައި ދަތުރަށް އަރާ ވަޑައިގަންނަވާ ދޮރޯށްޓާދިމާ ގޮނޑުދޮށުގައި އަރާ ފައިބާން، ބިންގަޑު ކަތިކޮށް ހަދައިފައި އޮތްތަނެއް. 2 ގޮނޑުދޮށުގައި ބޮއްކުރާ ލަފައި މީހުން ފައިބާއުޅޭން ހަދައިފައި އޮންނަ ކެންޑުން.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ