ބޮއްކުރާދޮށަށްއޮޑިކެނބުން

މ. [މަޖާޒު] 1 ފިރިހެނުން ހޯދަން އަންހެނުން ދިއުން. 2 ނޯކަރު މީހާގާތަށް ސާހިބުމީހާ ކަންތަކާ ދިއުން.

  40

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ބޮއްކުރާދޮށަށްއޮޑިކެނބުން

މ. [މަޖާޒު] 1 ފިރިހެނުން ހޯދަން އަންހެނުން ދިއުން. 2 ނޯކަރު މީހާގާތަށް ސާހިބުމީހާ ކަންތަކާ ދިއުން.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ