ރަހީނު

ނ. ވަކި މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓޭ މީހާ.

  155

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ރަހީނު

ނ. ވަކި މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓޭ މީހާ.

ރަހީނުކުރުން

މ. ވަކިމަޤްޞަދެއް ހާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ގަދަކަމުން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހިފެހެއްޓުން.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ