ރަހީނުކުރުން

މ. ވަކިމަޤްޞަދެއް ހާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ގަދަކަމުން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހިފެހެއްޓުން.

  351

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ރަހީނުކުރުން

މ. ވަކިމަޤްޞަދެއް ހާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ގަދަކަމުން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހިފެހެއްޓުން.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ