ނޭއްގާނި

ނއ. ނޭއްދާރު.

  333

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ނުކިއްސަރު

ނއ. 1 ނުގުޅޭ. 2 ނުވައްތަރު. 3 ނޭއްގާނި.

ނުކިއްސަރުކަން

ނއނ. 1 ނުގުޅޭކަން. 2 ނުވައްތަރުކަން. 3 ނޭއްގާނިކަން.

ނުކިއްސަރުވުން

މ. 1 ނުގުޅުން. 2 ވައްތަރު ނުވުން. 3 ނޭއްގާނިވުން.

އިދިކީލި

ނ. 1 އިދިކޮޅަށް ހުންނަކީލި. 2 [މަޖާޒު] މީހުންގައި ހުންނަ ގޮތް ދޫނުކުރާގޮތް. 3 ނޭއްގާނި. 4 އެއްގަލަށް ނާރާ.

އިދިކީލިކަން

ނއނ. [މަޖާޒު] 1 ގޮތްދޫނުކުރާކަން. 2 ނޭއްގާނިކަން. 3 އެއްގަލަށް ނާރާކަން.

އިދިކޮޅު

ނ. 1 ހުންނަންވީ ގޮތުގެ އަނެއްކޮޅު. 2 ޚިލާފު. 3 ނޭއްގާނި. 4 އިދިކީލި.

ދެކޮޅުވެރި

ނއ. 1 ޙަސަދަވެރި. 2 އެއްބައިވުމެއްނެތް. 3 ދެބަސްވާ. 4 ނޭއްގާނި.

ދެކޮޅުވެރިކަން

ނއނ. 1 ބައެއްގެ ކިބައިގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނޭއްގާނިކަން. 2 މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ މެދު ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަން ބާއްވައިގެން އުޅޭކަން. 3 ޙަސަދަވެރިކަން. 4 ނޭތްގާނިކަން.

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ނޭއްގާނިކަން

ނއނ. ނޭއްދާރުކަން.

ނޭއްގާނިވުން

މ. ނޭއްދާރުވުން.

ނޭއްގާނި

ނއ. ނޭއްދާރު.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ