ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން

މ [އެންމެމާތް] "ހަށަމަށް އަތްއެރުވުން" މިބަހުގެ އެންމެ މާތްގޮތް.

  225

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން

މ [އެންމެމާތް] "ހަށަމަށް އަތްއެރުވުން" މިބަހުގެ އެންމެ މާތްގޮތް.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ