ހަހަރު

loabi

ނ. ލޯބި.

  421

މާނައާ ގުޅުންހުރި

ލޯބި

ނ. 1 ކުލުނު. 2 ރުހެވޭ ރުހެވުން. 3 ގަބޫލު. 4 އެދުން. 5 ހިތްކިޔާކިޔުން. 6 ނއ. ރީތި. 7 [ބޯދާ] ހަންހާރަ. 8 އިޝްޤު. 9 ލޭފަ. 10 ލޮބު. 11 ހަހަރު.

ލަފުޒާ ގުޅުންހުރި

ހަހަރު

ނ. ލޯބި.

ހަހަރުވެތި

ނއ. ލޯބިވެތި.

ހަހަރުވެތުން

މ. ލޯބިކުރުން.

ބަސްފޮތް ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ބަސްފޮތުގެ މުޅިން އާ އިސްދާރެއް ބައްލަވާލައްވާ