ބަސްފޮތް
trigger="hover" placement="top" rel="popover" title="ބަސް ފޮތުގަ ހުރި ޖުމްލަ ބަހުގެ އަދަދު" class="well well-small" href="?cat=all" id="all araa" onclick="getCat(this);return false">(31830) ބަސް  
class="btn-group btn-group-vertical">ހ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޙ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޚ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ނ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ރ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ބ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޅ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ކ
  
class="btn-group btn-group-vertical">އ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޢ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ވ
  
class="btn-group btn-group-vertical">މ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ފ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ދ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ތ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ލ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ގ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޤ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޏ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ސ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޝ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޞ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޟ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޑ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޒ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޓ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޔ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޕ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޖ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޗ

ހަށަނަރަ

ނ
  • ތާނައިގެ އަލިފުބާ.
  • ތާނައިގެ އަކުރުތަކަށް އެއްކޮށް ކިޔާ ނަން.

ހަށަން

ނ
  • ޙަރަމް.
  • ހަށަން ބަނދެފައި ހުންނަ ވައްތަރު.
  • މައްކާގެ ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުމާއި ޝިކާރަކުރުން ...

ހަށަންބަނުން

މ
  • ޙަރަމް ބަނުން.
  • ވައަތް ބަނޑުގައި ޖައްސައި އެއަތުގެ ކުޑަހުޅުގައި ކަނާއަތުން ހިފެހެއްޓުން.

ހަށަންބަންތަކުބީރު

ނ
  • ނަމާދަށް ހަށަންބަންނަމުން ކިޔާ "ﷲ އަކްބަރު".
  • ނަމާދުގެ ދެވަނަ ރުކުން.

ހަށަންފުޅަށް އަތްޕުޅުއެރުވުން

  • "ހަށަމަށް އަތްއެރުވުން" މިބަހުގެ އެންމެމާތްގޮތް.
|
6366 ޞަފްޙާއިން 3 ވަނަ ޞަފްޙާ