ބަސްފޮތް

ފަހުގެ 8 މާނަ

ހަންޑިއުޅާ

ނ
 • އިހުގައި މިރާއްޖޭގެ އަންހެނުން އަޅައިގެން އުޅުނު ބިއްލޫރި ނުވަތަ ތަށިމުށި އުޅައެއް.

ހާޅައްބަ

ނ
 • (ގ.) ލޯވަޅެއްގެ މަތި ހުރިވަރަށް ހުރެފައި އެތެރެއިން ބޮޑުވާ ބޮޑުވުން.

ވަރުބަލި

ނއ
 • ހަކަތަ ދެރަ.
 • ވަރުދެރަ.

ހަމަހަމަ

ނއ
 • އެއްވަރު.
 • ތަފާތެއްނެތް.
 • އެއްހަމަ.

ހަސްފަސް

ނ
 • ކިރިޔާ އުޅެވޭފަދަ.

ހިރިމަގުލެ

ނ
 • (ގ.) ހިރިމަގޫ.

ހިދާޔަތްލިބުން

މ
 • ތެދުމަގުލިބުން.
 • ސަލާމަތުގެ މަގުފެނުން.

ހިސާބުކަން

ނއނ
 • ހެޔޮވަރުކަން.