ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ކ" އަށް ދިއުމަށް

ކަހަނބުކަކުނި

ނ
  • (މ.) ރާޅުޖަހާ ހިސާބު ފަސްގަނޑު ތެރޭ އުޅޭ ކިރުކުލައިގެ ކަކުންޏެއް. މީގެ ބަނޑު ދަށްފުށް ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.