ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޅ" އަށް ދިއުމަށް

ޅަހަނޑޫ

ނ
  • ހަނޑުލުގެ ބާވަތެއް. މިއީ، އާދައިގެ ހަނޑުލަށްވުރެ އަވަހަށް މަޑުވާ ހުދު ހަނޑުލެކެވެ. ދިވެހީން އާއްމުކޮށް މިހަނޑޫ ބޭނުންކޮށްއުޅެނީ ބަތްޕެނާއި ބޮނޑިބަތް ކެއްކުމަށެވެ.