ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ބ" އަށް ދިއުމަށް

ބަހަނާދެއްކުން

މ
  • ތިމާ ބޭނުންގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމެއް އަނބުރާލަންވެގެން ވާހަކަދެއްކުން.
  • ކަމަކުން ރެކެންވެގެން ސަބަބުދެއްކުން.