ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ބ" އަށް ދިއުމަށް

ބަހަނާހެދުން

މ
  • ތިމާ ބޭނުންގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމެއް އަނބުރާލަން ވެގެން ވާހަކަދެއްކުން ނުވަތަ ސަބަބު މެދުވެރިކުރުން.
  • މަކަރުހެދުން.