ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ބ" އަށް ދިއުމަށް

ބަހަނާ

ނ
  • ތިމާގެ ބޭނުމާ އެއްގޮތަށް ކަމެއް އަނބުރާލަން ވެގެން ދައްކާ ވާހަކައާއި މެދުވެރިކުރާ ސަބަބު.
  • މަކަރު.