ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ރ" އަށް ދިއުމަށް

ރަހައައުން

މ
  • ކައްކާތަކެތީގައި ހުންނަންވީ ރަހަ، ކެކޭ އެއްޗަކަށް ލިބުން.
  • ކޭއެއްޗެތީގެ ރަހަ އަނގަޔަށް އައުން.