ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ރ" އަށް ދިއުމަށް

ރަހަކުރުން

މ
  • ރަހަފަތިގަނޑުން ނުވަތަ ފެންހޮޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތަންތަން ހަމަކުރުން ނުވަތަ ތެދުކުރުން.