ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ރ" އަށް ދިއުމަށް

ރަހަ

ނ
  • ދުލުގައި ހުންނަ ގްލޭންޑްތަކުގެ އެހީގައި އެއްޗަކީ، ކުޅިއެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ފޮނި އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ލޮނު އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ހުތް އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ހިތި އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ އެހެންވެސް ރަހައެއްލާ އެއްޗެއްކަން އެނގުމުގެ ޙިއްޞު ނުވަތަ ބާރު.
  • އެމީހެއްގައި ހުންނަ ވަކި އެއްޗަކަށް ގަބޫލުވާ ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅާ ސިފަ.
  • ދިރޭރަހަ.