ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ނ" އަށް ދިއުމަށް

ނަހައްދަވާއަޅުން

  • މަޖާޒު: ރަނގަޅުކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ނުބައިކަމުގެ ގޮތުން ވިއަސް ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ކަމެއް ނުކުރެވޭ މީހުން.