ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ނ" އަށް ދިއުމަށް

ނަހަނާ

ނ
  • ހަމުގެބައްޔެއް. މިއީ ދޫތްމަކަށް ވުރެން ބޯކޮށް ހުންނަ ހަމުގެކުލަ ބަދަލުވާ ބައްޔެކެވެ. މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.