ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ނ" އަށް ދިއުމަށް

ނަ

އކ
  • ނަފީކުރަން ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް. މިއަކުރު އާއްމުކޮށް އަންނާނީ ބަހުގެ ކުރިޔަށެވެ. މިސާލު ނަހަމަ.
  • ނޫން.