ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޢ" އަށް ދިއުމަށް

ޢަރްޟު

  • ދުނިޔޭގެ އުތުރު ތަނޑިޔާއި ދެކުނު ތަނޑިޔާދެމެދުގައި އޮންނަ އިކްއޭޓަރޭވެ. ނުވަތަ "ދެބައިހަމަ" އެވެ. ކިޔޭ ޚިޔާލީ ރޮނގަކީ 0 ޑިގްރީ ދަރަޖަކަމަށް ބަލައިގެން އުތުރުބައި 90 ޑިގްރީ އަށް، ދެކުނުބައި 90 ޑިގްރީ އަށް (ޖުމްލަ 180 ޑިގްރީ ދަރަޖައަށް) ބަހައިލުމަށްޓަކައި އިރުން ހުޅަގަށް ދަމާލެވިފައި ވާހިޔާލީ ރޮނގުތައް. އަރުޞުގެ 0 ޑިގްރީ އުތުރަކީ އުތުރު އަރުޟެވެ. ދެކުނަކީ ދެކުނު އަރުޟެވެ. ރަށެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ އަރުޟަކީ ދެބައި ހަމަ ނުވަތަ 0 ޑިގްރީ ދަރަޖައިން ފެށިގެން އުތުރަށް ނުވަތަ ދެކުނަށް ރަށަކާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނެވެ.