ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޝ" އަށް ދިއުމަށް

ޝަހާދަތްލައިދިނުން

މ
  • މަރުވާ މީހާއަށް ޝަހާދަތް ކިޔައިދިނުން.
  • މަރަށް ހާޒިރުވާ މީހާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ޝަހާދަތް ކިޔައި އިއްވުން.