ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޚ" އަށް ދިއުމަށް

ޚަރަދުބަރަދު

ނ
  • ހޭދަކުރާތަކެތި
  • ޚަރަދު.
  • ދީނީގޮތުން ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ކެއިންބުއިމާއި އެހެނިހެން ކަންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ.