ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޙ" އަށް ދިއުމަށް

ޙަނޫޠު

ނ
  • މައްޔިތާ ކަފުން ކުރާއިރު ދެކަފުން ދެމެދަށް އަޅާ މީރުވަސް ދުވާއެއްޗެއް. މިހަދަނީ ބޮކަރާއި ކެލާ ގޭނުމަށްފަހު ބޮކަރު އަތަރާއި ކެލާއަތަރާއި ހުދުކާފޫރު އެއްކޮށްގެންނެވެ.