ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޙ" އަށް ދިއުމަށް

ޙަނަފީމަޒުހަބު

ނ
  • ސުންނަތް ޖަމާއަތުގެ އިމާމުންކުރެ އަލްއިމާމު އަބޫޙަނީފާގެ ފިޤުހީގޮތުން އިޚުތިޔާރުކުރެއްވިގޮތް.