ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޖ" އަށް ދިއުމަށް

ޖަހަލާކޮޅުހެދުން

މ
  • ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން ރައްކާވާއިރަށް ތަރަފަނަހަދައި ތައްޔާރުކުރުން. މިތަރަފަނަ ރައްކައުކުރަނީ ޖަހަލާޔަށް އަޅައި މަތި ބަންދުކޮށްގެނެވެ.