ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޕ" އަށް ދިއުމަށް

ޕަރުވާނާ

ނ
  • ބައްތިޔާއި ހޮޅިބުރި ފަދައެއްޗެހީގެ އައްޔަށް ރޭގަނޑު އަންނަ ކުދި ކުދި އުދުހޭ އެއްޗެހި.