ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޓ" އަށް ދިއުމަށް

ޓަނުދެއްކުން

މ
  • ރާއްޖޭގެ ފުރާދުައްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެތެރެއިން މުދަލާއި މީހުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރަށްދީފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމަށް ދެއްކުން.