ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޏ" އަށް ދިއުމަށް

ޏަމުޏަމު

ނ
  • ހުތްރަހަ ގަދަ މޭވާއެއް. މި ނުކުންނާނީ ބިލަމަގު ނުކުންނަ ގޮތަށް ގަސްގަނޑުންނެވެ. މިއީ ފަތިކޮށް ބޭރު ގޮށްގޮށަށް އުފުލިފައި ހުންނަ މޭވާއެކެވެ.