ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ގ" އަށް ދިއުމަށް

ގަހަށް ނެތްކުލުނެއްފަތަކަށް ނުހުންނާނެއެވެ.

ގބ
  • (މުސްކުޅިބަހެއް) މައިމީހާއަށް ނެތް ކުލުނެއް ދަރިފުޅަކަށް ނުހުންނާނެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.