ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ލ" އަށް ދިއުމަށް

ލ

އ
  • ތާނައިގެ ސާދަވަނަ އަކުރު.
  • އަކުރުފިލި ތާނައިގެ އޮބޮފިލި.
  • ދިވެހި ހިސާބުއަކުރުގެ ފަހެއް.