ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ތ" އަށް ދިއުމަށް

ތަ

ނ
  • ކަލޭ.
  • (މ.) ކަނބުލޭގެ.
  • ސުވާލުކުރުމުގެ މާނަ ދޭހަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް. މިސާލު: (ހ) ތިޔަކުރީކިހައި ދެރަކަމެއްތަ؟ (ށ) ތިޔައީ ހަމަތެދެއްތަ؟