ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ޑ" އަށް ދިއުމަށް

ޑަނގަޑަނގަ

ނ
  • ލަކުޑިތަކެއް ނުވަތަ ފަލަ ދަރުތަކެއް އެއްފަހަރާ ތަނަކަށް އެޅިގެން ދާއިރު އިވޭއަޑު.
  • ގެއެއްފަދަ ތަނެއް ވެއްޓިގެން ދާއިރު އިވޭއަޑު.