ބަސްފޮތް
<< ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | "ވ" އަށް ދިއުމަށް

ވަހަށްއައުން

މ
  • ވަހުގެ އިޙްސާސް ލިބިގެން އެދިމާއަކަށް އައުން.
  • މަޖާޒު: ކަމަކަށް ކައްކައިގެން އުޅޭތަނަކަށް ނުގޮވަނީސް އައުން.