ބަސްފޮތް
trigger="hover" placement="top" rel="popover" title="ބަސް ފޮތުގަ ހުރި ޖުމްލަ ބަހުގެ އަދަދު" class="well well-small" href="?cat=all" id="all araa" onclick="getCat(this);return false">(31830) ބަސް  
class="btn-group btn-group-vertical">ހ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޙ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޚ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ނ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ރ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ބ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޅ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ކ
  
class="btn-group btn-group-vertical">އ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޢ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ވ
  
class="btn-group btn-group-vertical">މ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ފ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ދ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ތ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ލ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ގ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޤ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޏ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ސ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޝ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޞ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޟ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޑ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޒ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޓ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޔ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޕ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޖ
  
class="btn-group btn-group-vertical">ޗ

ﷲއަށްޓަކައި

ގބ
  • މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި.
  • ދަރުމައަށް.

ހ

އ
  • ތާނައިގެ ފުރަތަމަ އަކުރު.

ހަ

ނއ
  • ޢަދަދުގެ ގޮތުން ހައެއްކަން ދޭހަކޮށްދޭ އަކުރު. މިސާލު: (ހ) ހަގޮނޑި. (ށ) ހަދުވަސް. (ނ) ހަދޯނި.

ހަހަރު

ނ
  • ލޯބި.

ހަހަރުވެތި

ނއ
  • ލޯބިވެތި.
6366 ޞަފްޙާއިން 1 ވަނަ ޞަފްޙާ